Praktische tools

Onderstaand vindt u praktische tools gerangschikt per professie of setting zodat de mogelijkheid geboden wordt kleinschalig te werken aan het inrichten van de ketenzorg en samenwerking. Daar waar nodig wordt binnen de module onderscheid gemaakt naar leeftijdscategorieën (0-4, 4-12, 0-12, 12-18 jaar). De modules en praktische tools zijn bedoeld als handreiking bij het ontwikkelen van uw eigen ketenaanpak. Om te komen tot een ketenaanpak zoals in 's-Hertogenbosch is gerealiseerd vraagt doorlooptijd, afhankelijk van beschikbare capaciteit en middelen. De onderdelen van de werkwijze beschreven in de modules kunnen op verschillende momenten als aanvliegroute geraadpleegd worden aansluitend bij de behoefte van de lokale ketenpartners.

De modules en bijbehorende bijlagen zullen in 2019 worden aangepast, zodat ze beter aansluiten bij de doorontwikkelde ketenaanpak in 's-Hertogenbosch en de laatste versie van het landelijk model 'Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas'.

Module huisarts
Module jeugdgezondheidszorg
Module Primair onderwijs
Module ziekenhuis (kinderarts)
Module kinderfysiotherapeut
Module kinderopvang
Module diëtist
Module wijkprofessionals
Module voortgezet onderwijs

Een aantal modules worden samengesteld op basis van een thema of doel:

Module Monitoring
Module Uitwisselen patiëntgegevens
Module Financiering keten